Students assemblying The Stacks inside Goldsmith Hall Studio.